پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 2,300,000
 • 1+1
 • 55 m2
برای فروش - مسکن 6,200,000
 • 3+1
 • 170 m2
برای فروش - مسکن 8,000,000
 • 4+1
 • 260 m2
برای فروش - مسکن 7,500,000
 • 3+1
 • 150 m2
برای فروش - مسکن 3,150,000
 • 1+1
 • 75 m2
برای فروش - مسکن 2,950,000
 • 3+1
 • 120 m2
برای فروش - زمین 1,200,000
 • 310 m2
برای فروش - مسکن 13,400,000
 • 4+1
 • 280 m2
برای فروش - مسکن 6,000,000
 • 3+1
 • 130 m2
برای فروش - مسکن 2,590,000
 • 2+1
 • 85 m2
برای فروش - مسکن 4,000,000
 • 3+1
 • 200 m2
برای فروش - تجاری 6,250,000
 • 2 قسمت
 • 100 m2
همه آگهی ها